Komunikat dot. możliwości uzyskania rekompensaty za przerwę w dostawie energii powyżej 24 h.


W związku z dłuższymi przerwami w dostawie prądu, trwającymi co najmniej 24 godziny, informujemy, że mieszkańcy gminy mogą starać się o rekompensatę u operatora systemu dystrybucyjnego (PGE Rejon Energetyczny Sanok).

W przypadku, gdy przerwa w dostawie energii przekroczy dopuszczalny czas jej trwania, odbiorcy przysługuje prawo otrzymania bonifikaty.

Zgodnie z § 40 ust. 5 p.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej nie może przekroczyć 24 godzin, zaś łączny czas trwania przerw w ciągu roku nie może przekroczyć 48 godzin.

Sposób określenia kwoty przysługującej odbiorcy bonifikaty określa § 41 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200 wraz z późniejszymi zmianami):

Jak uzyskać bonifikatę?

Klienci posiadający umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej mogą złożyć wnioski do operatora systemu dystrybucyjnego osobiście w siedzibie rejonu energetycznego,  listownie lub elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej PGE (w treści  wiadomości należy wybrać temat „inne”).

W przypadku korespondencji elektronicznej należy dołączyć podpisany i zeskanowany wniosek o bonifikatę – wniosek do pobrania TUTAJ

Więcej informacji na temat wartości bonifikat dla odbiorców według grup taryfowych i sposobu wyliczania bonifikat znajduje się na stronie: https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/Centrala/Bonifikaty-z-tytulu-przerw-w-dostawie-energii-powyzej-24-godzin

Kontakt PGE BOK Sanok: ul. Lipińskiego 138, 38-500 Sanok, tel. 422-222-222; kontakt@gkpge.pl.

1230