Komunikat ws. wynagrodzenia władz gminy Dydnia


W związku dyskusją, jaka pojawiła się w przestrzeni publicznej nt. wynagrodzenia władz gminy Dydnia w obecnej kadencji, informujemy, że wszystkie oświadczenia majątkowe dostępne są na stronie BIP urzędu
Gdy urząd wójta obejmowała Alicja Pocałuń w 2018 r. sytuacja wyglądała następująco: – na podstawie oświadczeń majątkowych, wynagrodzenie ówczesnego wójta Jerzego F. Adamskiego – za 2017 r. wyniosło 140 208,88 zł dla porównania prezydenta Krosna 130 010,16 zł, burmistrza Birczy 97 050,52 zł.

Zreorganizowane zostało stanowisko zastępcy wójta. Do 1 czerwca 2022 r. nie było dwóch stanowisk sekretarza i wójta. Sytuacja zmieniła się, gdyż zgodnie z art. 26 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym utworzenie stanowiska zastępcy wójta jest obligatoryjne, co potwierdziło uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego, stąd powołanie obecnej sekretarz na stanowisko zastępcy wójta odbyło się na 1/8 etatu, zaś stanowisko sekretarza pozostało w wymiarze 7/8 etatu. W ten sposób zmniejszono wymiar pracy, przez co zmniejszyło się wynagrodzenie proporcjonalnie do wymiaru etatu.
Jak kształtowało się wynagrodzenie wójta gminy w obecnej kadencji?

  1. Umowę o pracę wójt podpisuje z przewodniczącym rady.
  2. Rada Gminy uchwałą ustala wysokość wynagrodzenia dla wójt.
    Pierwsza uchwała z dn. 29 listopada 2019 r. (link) określiła wysokość wynagrodzenia zasadniczego wójt na poziomie 3 600 zł, ówczesna stawka najniższego wynagrodzenia wynosiła 2250 zł brutto.
    Druga uchwała (link) zmieniająca wynagrodzenie dla wójt została podjęta przez radnych dn. 5 grudnia 2019 r. i ustalona na poziomie 4 400 zł, najniższa krajowa w 2020 r. wzrosła do 2450 zł brutto.
    Trzecia uchwała z dn. 4 listopada 2021 r. (link) ustaliła wynagrodzenie dla wójt na poziomie 8 250 zł i wynikała z nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W przepisach znalazł się m.in. zapis o dolnej granicy uposażenia, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie osób z wyboru nie może być niższe niż 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w rozporządzeniu.
    Do pensji zasadniczej w przypadku wójta dolicza się dodatek funkcyjny i specjalny (30%) oraz za wieloletnią pracę (20%). Dodatki są ustalane na podstawie pensji zasadniczej. Łącznie z dodatkami pensja wójt od 2021 r. wynosi 15 625 zł miesięcznie. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze od stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł a od lipca wzrośnie do 4300 zł.

Miesięczne wynagrodzenie wójta, prezydenta i burmistrza w 2024 r. nie mogą być wyższe niż 20 041,50 zł, ale też nie niższe niż 16 033,20 zł.
Wójt gminy Dydnia ma jedną z najniższych kwot uposażenia spośród gmin nie tylko regionu, ale w skali kraju.
Dla porównania:
Wynagrodzenie wójtów/burmistrzów/prezydentów w pierwszym roku kadencji i w roku poprzednim.
Domaradz (2019 r.) 133 186,60 zł, (2022 r.) 217 388,07 zł
Jasienica Rosielna (2019 r.) 162 152,70, (2022 r.) 244 971,85 zł
Haczów (2019 r.) 133 316,75, (2022 r.) 218 790,48 zł
Zarszyn (2019 r.) 92 570,48, (2022 r.) 211 716,64 zł
Brzozów (burmistrz) (2019 r.) 84 111,81, (2022 r.) 222 782,02 zł
Sanok gmina wiejska (2019 r.) 168 740,70, (2022 r.) 219 206,51 zł
Krosno (prezydent) (2019 r.) 142 005,58 (2022 r.) 258 380,85 zł
Rzeszów (prezydent) (2019 r.) 145 733,62 zł, (2022 r.) 250 235,07 zł
Nozdrzec (2019 r.) 119 664,91, (2022 r.) 268 512,61 zł
Bircza (2019 r.) 120 421,67, (2022 r.) 269 022,90 zł
Jak kształtował się poziom zarobków na podstawie oświadczeń majątkowych w obecnej kadencji, wójt i przewodniczącego Rady Gminy Dydnia?
Za 2018 r.
Obecna Wójt – 73 827,19 zł
Przewodniczący Rady Gminy Dydnia – 72 873, 62 zł/ diety 14 878,22 zł
Za 2019 r.
Wójt – 94 163,62 zł
Przewodniczący Rady Gminy Dydnia – 79,700,44 zł/ diety 16 104,84 zł
Za 2020 r.
Wójt – 104 710,99 zł
Przewodniczący Rady Gminy Dydnia – 71 873,60 zł z tyt. zatrudnienia/ diety 16 104,84 zł
Za 2021 r.
Wójt – 148 130,49 zł
Przewodniczący Rady Gminy Dydnia – 88 377,42 zł/diety 20 131,04 zł
Za 2022 r.:
Wójt – 214 162,85 zł
Przewodniczący Rady Gminy Dydnia – 107 650,05 zł/ diety 25 767,72 zł
Wykaz ukazuje, że zarobki wójt ustalone były na poziomie pensji nauczycielskiej, a wzrost zarobków jest związany z inflacją i waloryzacją wynagrodzeń.

582