Konferencja „Dostępność i edukacja włączająca”

konferencja

W dniu 23 czerwca 2022 r. w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni odbyła się konferencja pn. „Dostępność i edukacją włączająca – szanse i zagrożenia” z udziałem ministra Pawła Wdówika, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Pośród obecnych na konferencji byli również m.in. Jolanta Sawicka – wicewojewoda podkarpacki, Alicja Pocałuń – wójt Gminy Dydnia, Edyta Kuczma – sekretarz Gminy Dydnia, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Dominika Tadla – zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Beata Stankiewicz – dyrektor Biura Dostępności w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Marek Zaleśny – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Grażyna Tereszkiewicz – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Bogusław Śnieżek – kierownik Oddziału Edukacji w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Maciej Szymański – dyrektor podkarpackiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ks. Paweł Konieczny – zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Zdzisław Szmyd – starosta brzozowski, Szymon Stapiński – burmistrz Brzozowa, Aneta Kowalska – sekretarz Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Anna Lenart – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie, radni Rady Gminy Dydnia, kierownicy referatów Urzędu Gminy w Dydni, samorządowcy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele zespołów obsługi jednostek oświatowych sąsiednich samorządów, nauczyciele.

Podczas konferencji wygłoszone zostały następujące prelekcje:

  • Sytuacja ucznia ze specjalnymi wymaganiami w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dydnia – Alicja Pocałuń, Wójt Gminy Dydnia
  • Edukacja włączająca w organizacji kształcenia specjalnego i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – Grażyna Tereszkiewicz, Podkarpackie Kuratorium Oświaty
  • Możliwości wspierania dzieci z niepełnosprawnościami w szkole. Sukcesy i wyzwania z perspektywy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Anna Lenart, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie
  • “Dostępność Plus – wyzwania i możliwości dla dostępnej edukacji” – Dominika Tadla, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • „Projekt „Dostępna Szkoła” a edukacja włączająca” – Beata Stankiewicz, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
  • Aktywność Caritas Archidiecezji Przemyskiej na rzecz inkluzji społecznej – ks. Paweł Konieczny, Zastępca Dyrektora CARITAS Archidiecezji Przemyskiej

Głównym założeniem edukacji włączającej jest zorganizowanie systemu edukacji w taki sposób, aby dać równe szanse na edukację uczniom o różnorodnych możliwościach, w tym również uczniom z różnego rodzaju trudnościami, czy niepełnosprawnościami. Celem takiego sposobu kształcenia jest przede wszystkim umożliwienie uczniom pełnego rozwoju swojego potencjału, tak by w przyszłości mogli realizować się w życiu osobistym, zawodowym, społecznym. Szkoła ogólnodostępna to szkoła bez barier, otwarta dla każdego ucznia, dająca możliwość uczestniczenia zarówno w procesie kształcenia jak i życiu społecznym szkoły.

716