Konkurs na referenta w COM w Krzemiennej

Centrum

ZARZĄDZENIE NR 2/2022

Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

w Krzemiennej

z dnia 09.03.2022r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko

referenta w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym

w Krzemiennej

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 7 pkt 4, art. 11 i art. 13 i 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 Statutu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzemiennej stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIV/348/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 4 listopada 2021r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konkurs na stanowisko referenta w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Krzemiennej.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

3. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dydnia oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agnieszka Jatczyszyn

Kierownik

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzemiennej

1208