Nabór do komisji konkursowej na realizacje zadań publicznych w 2022 r

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Zarządzenie Nr 659/2022

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizacje zadania publicznego Gminy Dydnia na rok 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r , poz. 1057). Art. 182 pkt 1ustawy z dnia 26 października 1982 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z poźn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr XLVI/365/2021 z dnia 13.12.2021  r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Dydnia na 2022 rok.

§ 1

  1. Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Dydnia na rok 2022 roku. Zwanej dalej „Komisją konkursową”.
  2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia. Ogłoszenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dydnia, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dydnia oraz na stronie internetowej Gminy Dydnia www.gminadydnia.pl

§ 2

  1. Do naboru mogą przystąpić organizacje prowadzące działalność na terenie Gminy Dydnia.
  2. Zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

§ 3

  1. W przypadku zgłoszenia więcej niż trzech kandydatów na przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej, wyboru trzech przedstawicieli dokonuje komisja komórki merytorycznej.
  2. Komisja przeprowadza nabór i przedstawia jego wyniki Wójtowi Gminy Dydnia nie później, niż w terminie 14 dni, po upływie terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Zarządzenia.
  3. Komisja działa na podstawie Regulaminu, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomości i Spraw Obywatelskich.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

196