Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Komunikat: Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich

Data obowiązywania

od 2022-07-05 do 2022-07-12

Treść

Dydnia, 05. 07. 2022 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

524.13.2022

Rodzaj zadania publicznego   (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Pootrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Tytuł zadania publicznego    (nazwa własna projektu)

Gminne zawody sportowo – pożarnicze

Nazwa oferenta:

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemiennej

Termin realizacji zadania:

25.06.2022 r. – 27.07.2022 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego:

1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować na formularzu uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do Wiesławy Bukład, tel.: 13 43 08 147

e-mail: wiesława.buklad@gminadydnia.pl

w terminie do 12. 07. 2022 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich

Stanisław Pytlowany

Załączniki:

192