Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu egib Jabłonka

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.), zawiadamiam
o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Jabłonka, jednostka ewidencyjna Dydnia, które odbędzie się w dniach roboczych:

– od 25.04.2022 r. do 29.04.2022 r. oraz od 04.05.2022 r. do 10.05.2022 r.,
  w godzinach od 800 do 1500, w budynku Domu Ludowego w Jabłonce,

– od 11.05.2022 r. do 17.05.2022 r. w godzinach od 800 do 1500, w siedzibie Starostwa
   Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51, w pokoju nr 37 (sala narad).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów
i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

STAROSTA BRZOZOWSKI

Zdzisław Szmyd

309