Proinwestycyjny budżet gminy na 2023 r. uchwalony jednogłośnie


26 stycznia br. podczas sesji Rady Gminy Dydnia jednogłośnie podjęto uchwałę budżetową na rok 2023. Plan budżetu zakłada dochody ogółem w wysokości 58 227 469 zł i wydatki ogółem w kwocie 59 939 606 zł. Deficyt na poziomie 1 712 137 zł wynikający z przeniesienia części zadań inwestycyjnych z 2022 na 2023 r., zostanie pokryty: przychodami z kredytów i pożyczek, z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, ze spłaty udzielonej pożyczki. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie zaplanowano nowych kredytów i pożyczek, a rok 2022 został zakończony z nadwyżką.  

Zanim radni przystąpili do głosowania nad budżetem, wójt podczas sprawozdania z działalności międzysesyjnej podziękowała strażakom ochotnikom za wytężoną pracę i dołożenie wszelkich starań, by jak najszybciej przywrócić dostęp do prądu mieszkańcom gminy. Była to niezwykle trudna sytuacja spowodowana obfitymi opadami śniegu, które  doprowadziły do braku prądu w gospodarstwach domowych przez nawet 3 doby. Te działania nie mogłyby zostać podjęte bez wcześniejszych zakupów sprzętu i szkolenia strażaków. Sytuacja sprzed tygodnia pokazała, że te uzasadnione działania są również inwestycją w bezpieczeństwo mieszkańców. Także radni zabrali głos w tej sprawie, wyrażając niepokój o stan sieci energetycznej na terenie gminy. Po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego 23 bm. – wójt podjęła starania, by spotkać się z zarządcą sieci energetycznej i omówić wszystkie kwestie dotyczące zabezpieczenia mieszkańców przed tego typu sytuacją.

W dalszej części sesji radni procedowali projekty uchwał znajdujące się w porządku obrad. Najpierw uchwalono wieloletnią prognozę finansową gminy Dydnia na lata 2023 – 2032. Następnie przystąpiono do uchwalenia budżetu gminy na 2023 r.

Skarbnik gminy Anna Stachyrak przedstawiła szczegóły zaplanowanego n 2023 r. budżetu.

Dochody bieżące wyniosą 36 530 669 zł, natomiast majątkowe 21 696 800 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 36 856 215 zł, zaś wydatki majątkowe 23 083 391 zł.

39% wszystkich wydatków zostanie przeznaczonych na działania inwestycyjne, w ubiegłym roku planowano je na poziomie 23,7%.

Nakłady na oświatę wyniosą 13 484 412 zł, zaś na pomoc społeczną 10 029 664 zł.

W budżecie wyodrębniono 361 189 zł z przeznaczeniem na fundusz sołecki.

Najważniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2023 r.

Dofinansowane z programu rządowego „Polski Ład” są

 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawą i montażem urządzeń do budowy systemu nadzoru nad produkcją i jakością sieci dostaw wody w gminie Dydnia” o wartości 5.000.000 zł
 • „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia” o wartości 2.000.000 zł
 • „Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury drogowej, oświetleniowej, turystycznej w miejscowościach popegeerowskich, Gmina Dydnia” 2023 o wartości 2.551.000 zł.
 • „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia” o wartości 3.000.000 zł.
 • „Opracowanie projektu budowlanego wraz z budową kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej i sieci przesyłowej dla miejscowości Temeszów. Wartość inwestycji 6.054.257,12 zł.
 • „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dydnia”. Wartość inwestycyjny 4.639.916,11 zł.

Kontynuowane w 2023 r. będą inwestycje

 • „Poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców” (dot. termomodernizacji budynku dawnej szkoły w Temeszowie) – 20.000 zł
 • „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Niebocku dot. rozbudowy sali  gimnastycznej wraz z widownią” –  50 000 zł
 • Stabilizacja osuwiska nr ew. 18-02-32-11-87-67 w celu zabezpieczenia drogi gminnej „Kulówka” w  m.  Dydnia pow. brzozowski woj. podkarpackie” – 30 135 zł.
 • „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Krzemienna” – 154 980 zł
 • ,,Budowa drogi gminnej wraz z mostem/przepustem w Dydni – Dydnia pod brzegiem” – 42 000 zł
 • „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – roboty budowlane” 40 000 zł

Inwestycje realizowane z budżetu gminy to:

 • „Budowa garażu dla OSP przy Domu Ludowym w Jabłonce” – 40 000 zł 
 • „Modernizacja  i doposażenie garaży i świetlic OSP” – 60 000 zł
 • „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej pomiędzy Dydnią a Wydrną” –  8 000 zł
 • Modernizacja i doposażenie domów ludowych – 129 900 zł
 • Remont kościoła parafialnego rzymskokatolickiego pw. św. Andrzeja Boboli w Końskiem, – 30 000 zł.

Na dwie z ostatnie inwestycje, gmina ubiega się o dofinansowanie zewnętrzne.  

Prezentując projekt budżetu, wójt podkreśliła, że w porównaniu do roku poprzedniego planowane wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne wzrosną o ponad 15%. Jest to duża zasługa programów rządowych oraz zaangażowania współpracowników, którzy składają wysoko oceniane wnioski o dofinansowanie zadań wskazanych przez mieszkańców do wykonania. Również budżet gminy, który na początku kadencji był na poziomie 36-38 000 000 zł i zawierał subwencję z rządowego programu “Rodzina 500+”,  w tym roku kształtuje się na poziomie niemal 60 000 000 zł. Jest to budżet proinwestycyjny i pozostaje życzyć nam wszystkim z sukcesem zrealizowanych wszystkich planów inwestycyjnych – podsumowała Alicja Pocałuń.

671