Przypominamy o złożeniu deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od  1  lipca  2021 r. do 30 czerwca 2022 r.  każdy  właściciel  lub  zarządca  budynku  zobowiązany  jest  do  złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Obowiązek ten ma zastosowanie w odniesieniu do budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca 2021 r. oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Deklarację  można złożyć on-line za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy – wypełniony dokument  można złożyć osobiście w UG w Dydni lub wysłać pocztą na adres urzędu.

570