RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY DYDNIA na lata 2021-2030

konsultacje

Dydnia, 08.11.2021r.  

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/306/2021 Rady Gminy Dydnia z 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030” oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji, w dniach od 30 września 2021r. do 5 listopada 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030.

Przez okres trwania konsultacji uwagi przyjmowane były w następujących formach:

  • w formie pisemnej poprzez:
    • formularz uwag (pisemny) – dostępny był do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dydnia, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Dydnia www.gminadydnia.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dydnia,
    • formularz uwag on-line – udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dydnia oraz w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Dydnia www.gminadydnia.pl.  W ramach tej formy 1 osoba zgłosiła 1 uwagę. Informacja o szczegółach w załączeniu.
  • ustnie oraz pisemne podczas spotkań/ dyżurów konsultacyjnych, które odbyły się:
    • we wtorek 19 października 2021 r. w godzinach 13.00-15.00 w Urzędzie Gminy w Dydnia w formie zbierania uwag (ustnych lub pisemnych) do protokołu w trakcie dyżuru konsultacyjnego). W trakcie dyżuru nie złożono żadnych uwag do projektu  Strategii.
  •  we wtorek 02 listopada 2021 r. w godzinach 13.00-15.00 w Urzędzie Gminy w Dydnia w formie otwartego spotkania konsultacyjnego mieszkańcami.

Z uwagi na pandemie Covid spotkanie zaplanowano w formule on-line. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie były proszone o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  urzad@gminadydnia.pl w terminie do 30.10.2021r. W tym terminie nie wpłynęło żadne zgłoszenie chęci uczestnictwa.

Celem konsultacji było poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii.

Szczegółowa informacja o zgłoszonych uwagach.

Zgłoszono 1 uwagę na formularzu uwag on-line

Fragment projektu Strategii Rozwoju do którego odnosi się uwaga (np. rozdział, strona):

str. 50. Zgodnie z opracowanym „Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego” zaproponowano dla regionu Gminy Dydnia następujące rozwiązania:

– budowę lewego wału na cieku Witryłów,

– budowę obwałowań Sanu w miejscowości Temeszów i Krzemienna,

– budowę obwałowań Sanu w miejscowości Temeszów,

– budowę obwałowań Sanu w miejscowości Jabłonica Ruska,

– budowę suchego zbiornika w miejscowości Grabówka,

– budowę suchych zbiorników w miejscowości Niebocko (5 sztuk),

– budowę suchego zbiornika na cieku San w miejscowości Temeszów.

Treść uwagi:

Proponowana budowa suchego zbiornika Temeszów na rz. San spowoduje znaczny spadek atrakcyjności turystycznej gminy .

Uzasadnienie uwagi:

Budowa suchego zbiornika zniszczy najbardziej atrakcyjną przyrodniczo turystyczną część naszej gminy.

(przełom rzeki, naturalna roślinność, starodrzewie przy drodze Jabłonica Ruska – Ulucz).

To najważniejsze rekreacyjnie tereny. Rzeka San nigdy na terenie naszej gminy nie wyrządziła większych szkód. Suchy zbiornik przyczyni się do zniszczenia naturalnych siedlisk ptaków wodnych , ssaków i płazów. Przykład – zbiornik Kańczuga w Siedleczce. Na co dzień wygląda jak wysypisko śmieci!. 26.06.2020 – rozmycie korony zbiornika spowodowało zalanie kilkudziesięciu budynków.

Atrakcyjność Gminy Dydnia mógł by podnieść zbiornik mokry (do celów przeciwpowodziowych ale i przede wszystkim rekreacyjnych) z maksymalnym uwzględnieniem ochrony walorów przyrodniczych.

Sposób rozpatrzenia:

Uwaga odnosi się do zapisów w zatwierdzonym i obecnie obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.  

Przedmiotowe konsultacje nie dotyczą  i nie mają wpływu na zapisy tego dokumentu.

W związku z powyższym uwaga nie może zostać uwzględniona.

Niemniej jednak należy podkreślić, iż co do zasady zgłoszona uwaga jest słuszna.

Gmina Dydnia, na etapie aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, zgłosiła konieczność zmiany zapisów tego dokumentu i wprowadzenia w miejsce suchego zbiornika konieczność budowy zbiornika mokrego, wielofunkcyjnego.

Wniosek gminy został uwzględniony.

Na etapie aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, dokument ten będzie zobowiązany uwzględniać zapisy Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Konsultacje prowadzono także z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami, oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.  

W toku konsultacji do projektu Strategii odniósł się tylko Dyrektor RZGW.

Dyrektor RZGW zgłosił uwagi dot. uwzględnienia w projekcie Strategii Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, jednocześnie zaopiniował pozytywnie projekt Strategii.

448