Rozwój infrastruktury kulturalnej – modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywe


Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywem zrealizowała zadanie pn.: „Rozwój infrastruktury kulturalnej – modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywe”. Zadanie zrealizowano ześrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. OSP na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 48 300 zł.

W wyniku realizacji operacji poprawił się standard pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Krzywem, które wykorzystywane będą do prowadzenia różnorodnej ogólnodostępnej działalności kulturalnej dla mieszkańców Gminy Dydnia.

fundusz europejski
152