Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od  1  lipca  br.  każdy  właściciel  lub  zarządca  budynku  zobowiązany  jest  do  złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Obowiązek ten ma zastosowanie w odniesieniu do budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca 2021 r. oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Deklarację  można złożyć on-line za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy – wypełniony dokument  można złożyć osobiście w UG w Dydni lub wysłać pocztą na adres urzędu.

Deklaracja  zawiera takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Szczegółowe  informacje  na temat  CEEB, można  uzyskać u  pracownika  Urzędu  Gminy w Dydni pod nr tel. 13 430 81 46, lub na stronie internetowej:   https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

349