Uchwalono budżet na 2022 rok

budżet

W dniu 27 stycznia 2021 r. odbyła się XLVIII Sesja Rady Gminy Dydnia, podczas której podjęta została Uchwała Budżetowa Gminy Dydnia na 2022 rok.

Plan budżetu zakłada:

  • Dochody ogółem 39 585 006 zł
  • Przychody 7 191 551 zł
  • Wydatki ogółem 46 265 025 zł
  • Rozchody 511 532 zł
  • Deficyt 6 680 019 zł

Deficyt zostanie pokryty w 67% z wolnych środków, w 30% z przychodów z kredytów i pożyczek i w 3% z przychodów ze spłaty udzielonej pożyczki.

Wydatki majątkowe gminy w 2022 roku wyniosą 10 966 213 zł. Będą one stanowić 23,7% wszystkich wydatków i jednocześnie będą wyższe od ubiegłorocznych wydatków majątkowych o 47,9%.

W strukturze budżetu wydatki poniesione na oświatę wyniosą 34%, natomiast na pomoc społeczną 27%.

W budżecie wyodrębniono 470 112 złotych z przeznaczeniem na Fundusz Sołecki.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w 2022 roku:

BUDOWA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W NIEBOCKU

Trwają prace związane z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niebocku. Obiekt zostanie wyposażony w rozkładane trybuny, klimatyzację, instalację fotowoltaiczną oraz będzie spełniał warunki dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 3 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

PROJEKT CHODNIKOWY GMINY DYDNIA

Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wsparcie dla gmin górskich w wysokości 2 227 463 zł (100% wnioskowanej kwoty) na rozbudowę infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia i rozwoju usług turystycznych oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej i powiatowej, a także budowę mostów oraz przebudowę uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2021 roku (chodnik w Krzemiennej i Krzywem, przebudowa drogi w Dydni na przekaźnik) i zostanie zrealizowana do końca 2022 roku.

BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY DYDNIA

W listopadzie 2021 r. Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie w wysokości
4 750 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia. Wartość planowanej inwestycji wynosi w sumie 5 000 000 zł, a więc dofinansowanie pokryje 95% całości kosztów zdania. Środki zostaną przeznaczone na budowę przepustów w Końskiem i Witryłowie, remont pomostu kładki pieszej wraz z dojazdem i dojściem do kładki, przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Dydnia. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023.

INFRASTRUKTURA WODNO-ŚCIEKOWA

Pozyskano środki na budowę wodociągu i kanalizacji wsi Temeszów. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 940 000 zł (95% wartości inwestycji). Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu budowlanego i budowę sieci wraz z przyłączami.

Wykonano projekt budowlany kanalizacji wsi Obarzym, obecnie trwają uzgodnienia formalne z Wodami Polskimi. Koszt wykonania projektu wyniósł 67 650 zł. Inwestycja planowana do zgłoszenia w programie Polski Ład.

DOSTĘPNA SZKOŁA

Rozpoczęła się realizacja zadania „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Dydni i Zespole Szkół w Niebocku. Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 1,3 mln zł. Realizacja projektu ma na celu dostosowanie szkół w taki sposób, aby w jak największym stopniu zniwelować bariery dostępności szkół dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnić wsparcie uczniom ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

721