Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Program Maluch+

Program “Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. “Maluch+” jest programem rocznym.

Program “Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. “Maluch+” jest programem rocznym.

Celem programu “Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch

Dodatkowym wsparciem od 1 stycznia 2020r. jest udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Dydyńskiego Malucha”. Wyprawka jest pomocą rzeczową, którą otrzymują mieszkańcy Gminy Dydnia z tytułu urodzenia się dziecka. To zestaw niezbędnych produktów, które przydadzą się w pierwszym roku życia dziecka.

WARUNKI PRZYZNANIA „WYPRAWKI DLA DYDYŃSKIEGO MALUCHA”:

1.Wyprawka przysługuje jednorazowo na każde dziecko urodzone po 1 stycznia 2020r.

2. Wniosek o przyznanie wyprawki należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od narodzin dziecka.

3. Do wniosku o przyznanie „Wyprawki dla Dydyńskiego Malucha” należy dołączyć odpowiednio:

a) odpis aktu urodzenia dziecka;

b) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się;

c) dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Gminy Dydnia przez okres co najmniej 12 miesięcy;

d) oświadczenie o zamieszkiwaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy na terenie Gminy Dydnia;

e) oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz gminy Dydnia na dzień złożenia wniosku.

4. Wyprawka nie przysługuje, jeżeli dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

5. Wniosek  o przyznanie „Wyprawki dla Dydyńskiego Malucha” należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni w pokoju nr 7.

Wniosek do pobrania:

http://www.gops-dydnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=105&menu=107&strona=1

Skip to content