Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Referat Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich

KONTAKT

Pokój nr 107


Kierownik:

mgr Stanisław Pytlowany

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

(13) 430 81 23

st.pytlowany@gminadydnia.pl


Pracownicy:

mgr Wiesława Bukład – Inspektor

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, archiwum zakładowego oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu

(13) 430 81 47

wieslawa.buklad@gminadydnia.pl


mgr Jacek Demczak – Inspektor

Stanowisko ds. obrony cywilnej, leśnictwa

(13) 430 81 47

jacek.d@gminadydnia.pl


mgr inż. Małgorzata Gruszka – Inspektor

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

(13) 430 81 47

malgorzata.chorazak@gminadydnia.pl

Zastępstwo pełni:

Mgr Joanna Pajęcka

(13) 430 81 47

joanna.pajecka@gminadydnia.pl


WZORY PISM


KARTY USŁUG


ZADANIA REFERATU

 1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawą o gospodarce nieruchomościami, w tym: sprzedaż, dzierżawa, użyczenie, trwały zarząd, wieczyste użytkowanie.
 2. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia.
 3. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarki nieruchomościami oraz rejestru nieruchomości stanowiących własność gminy.
 4. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą mienia komunalnego gminy.
 5. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem gruntów na własność.
 6. Regulowanie stanu prawnego w księgach wieczystych dla nieruchomości niezbędnych do wykupu lub wywłaszczenia oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych.
 7. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa.
 9. Przyjmowanie oświadczeń i zeznań świadków oraz wydawanie zaświadczeń związanych z pracą w rolnictwie.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń.
 11. Wykonywanie prawa pierwokupu.
 12. Prowadzenie spraw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego
  w prawo własności.
 13. Przygotowanie, prowadzenie i nadzór w zakresie modernizacji i inwestycji oświetlenia ulicznego.
 14. Współpraca z Rejonem Energetycznym przy modernizacji i inwestycjach sieci energetycznej gminy.
 15. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności przygotowywanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew oraz prowadzenie spraw związanych z pomnikami przyrody.
 16. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.
 17. Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb, świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronnego przygotowania terenu i ludności.
 18. Realizacja zadań z zakresu ochrony p. poż., w tym nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych.
 19. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
 20. Przygotowanie formacji obrony cywilnej oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie, a także szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
 21. Kierowanie oraz koordynowanie akcjami ratunkowymi.
 22. Organizacyjno – rzeczowe zabezpieczenie realizacji zadań Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego.
 23. Realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Reagowania.
 24. Organizacja ćwiczeń Gminnego Zespołu Reagowania i koordynowanie ich z Powiatowymi i Wojewódzkimi Zespołami Reagowania Kryzysowego.
 25. Zapewnienie sprawności działania systemów monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania o klęskach żywiołowych,
 26. Realizowanie zadań określonych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym:
  • przedstawianie Wójtowi wniosków w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
  • inicjowanie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
 27. Prowadzenie kancelarii tajnej.
 28. Prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych:
  • kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie,
  • okresowe kontrole ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
  • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  • przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie Wójta wobec kandydata na stanowiska z dostępem do informacji niejawnych,
  • przechowywanie akt przeprowadzonych postępowań sprawdzających,
  • prowadzenie wykazu stanowisk oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
  • nadzorowanie działania kancelarii tajnej.
 29. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania Kryzysowego wynikającego z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
 30. Współpraca z organami ścigania i sądownictwem.
 31. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie robót publicznych, interwencyjnych i stażów.
 32. Prowadzenie archiwum zakładowego.

Skip to content