Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Referat Inwestycji Infrastruktury i Programów Pomocowych

KONTAKT

Pokoje nr 105, 106

Kierownik:

Mgr Marcin Gładysz

Nadzór, koordynacja, prowadzenie inwestycji gminnych

(13) 430 81 53

marcin.gladysz@gminadydnia.pl


Pracownicy:

Inż. Tomasz Wójcik – Inspektor

Stanowisko ds. ochrony środowiska

(13) 430 81 54

twojcik@gminadydnia.pl


Mgr inż. Maciej Dżoń – Inspektor

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

(13) 430 81 52

maciej.dzon@gminadydnia.pl


Mgr Katarzyna Stadnik – Podinspektor

Stanowisko ds. promocji i pozyskiwania środków pomocowych

(13) 430 81 52

katarzyna.stadnik@gminadydnia.pl


KARTY USŁUG

ZADANIA REFERATU

 1. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, przygotowywanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych, opracowywanie planu zamówień.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, a w szczególności:
  • dokonywanie analiz aktualności planów zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie trybu formalno – prawnego opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany „Studium”.
 3. Przygotowanie założeń do opracowania mpzp oraz zmiany „Studium”, wraz z analizami z zakresu kształtowania ładu przestrzennego gminy.
 4. Sprawy lokalizacji inwestycji i nadzoru urbanistyczno – architektonicznego.
 5. Wydawanie decyzji administracyjnych:
  • warunkach zabudowy,
  • lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • dotyczących zmiany sposobu użytkowania nieruchomości.
 6. Wydawanie postanowień ustalających warunki podziału nieruchomości.
 7. Wydawanie zaświadczeń urbanistycznych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w oparciu o przepisy odrębne na terenach, na których plany przestrzenne utraciły ważność.
 8. Sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.
 9. Współprowadzenie  postępowań administracyjnych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko w toku wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy czy lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 10. Dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów miejscowych i oceny aktualności tych planów.
 11. Opracowywanie planów rocznych i wieloletnich w zakresie remontów budynków stanowiących mienie komunalne,
 12. Przygotowywanie i nadzór nad wykonaniem inwestycji i remontów oraz współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie.
 13. Zlecanie opracowań dokumentacji technicznej oraz wykonawstwa robót budowlano –montażowych.
 14. Opracowywanie okresowych analiz z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
 15. Prowadzenie inwestycji, nadzór i kontrola wykonania inwestycji oraz ich odbiór.
 16. Rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych wraz z przekazaniem w użytkowanie i na majątek.
 17. Współpraca z Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektów zabytkowych wpisanych do Państwowego Rejestru Dóbr Kultury.
 18. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy.
 19. Prowadzenie rejestrów graficznych i opisowych w zakresie prowadzonych spraw.
 20. Remonty kapitalne dróg, placów i mostów w zakresie wymagającym pozwolenia na budowę i procedury przetargowej.
 21. Opracowywanie wieloletnich programów i planów budowy oraz modernizacji dróg gminnych, kwalifikowanie kategorii dróg.
 22. Prowadzenie spraw zarządu dróg, parkingów i mostów, w tym remontów bieżących.
 23. Inicjowanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.
 24. Informowanie kierowników referatów i kierowników jednostek organizacyjnych istniejących programach i procedurach pozyskiwania unijnych środków pomocowych.
 25. Prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.
 26. Koordynowanie działań w zakresie opracowania gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami.
 27. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo wodne, a w szczególności rozpatrywanie spraw spornych o uregulowanie stosunków wodnych na gruncie.
 28. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska.
 29. Organizacja systemu i monitoringu gospodarki odpadami wraz z wdrażaniem systemów segregacji odpadów komunalnych:
  • monitoring umów z Regionalna Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych;
  • organizacja przetargów na zbiórkę odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych;
  • organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
  • bieżący monitoring i informowanie mieszkańców odnośnie segregacji odpadów.
 30. Przygotowywanie i koordynowanie projektów pozyskania środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji gminnych.
 31. Analiza możliwości pozyskania przez gminę środków z funduszy Unii Europejskiej.
 32. Współpraca z miastami partnerskimi w zakresie składania wspólnych projektów do funduszy Unii Europejskiej.
 33. Współpraca z gminami i instytucjami zagranicznymi w zakresie nadzorowania realizacji zawartych porozumień i umów, organizowanie wyjazdów za granicę, przyjmowanie delegacji z zagranicy, sporządzanie sprawozdań z pobytu delegacji zagranicznej.
 34. Prowadzenie spraw z zakresu turystyki.
 35. Koordynowanie działalności gminnych placówek ochrony zdrowia, placówek opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi (m.in. Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem).
 36. Koordynowanie działań związanych z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Skip to content