Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Referat Organizacyjny i Kadr

KONTAKT

Pokój nr 100


Kierownik:

Mgr inż. Tomasz Żaczek

Stanowisko ds. kontroli zarządczej i kadr

(13) 430 81 39

tomasz.zaczek@gminadydnia.pl


Pracownicy:

Mgr inż. Grzegorz Cipora – Inspektor

Stanowisko ds. informatycznych

(13) 430 81 44

webmaster@gminadydnia.pl


Inż. Gabriela Czebieniak – Podinspektor

Obsługa administracyjna sekretariatu

(13) 430 81 21

urzad@gminadydnia.pl


ZADANIA REFERATU

 1. Współpraca z Radą w zakresie właściwego przygotowania materiałów pod obrady sesji.
 2. Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego.
 3. Nadzorowanie spraw związanych z rzetelnym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
 4. Przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu.
 5. Przygotowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników referatów, samodzielnych stanowisk i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 6. Przygotowywanie okresowych analiz ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu.
 7. Opracowywanie rocznych planów szkoleń doskonalących pracowników w zakresie ogólnym, bhp, ppoż oraz ich realizacja.
 8. Przyjmowanie oraz dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi przez pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 9. Obsługa kancelaryjna i administracyjno – techniczna sekretariatu Urzędu, zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi i Sekretarzowi.
 10. Prowadzenie rejestru zarządzeń i postanowień Wójta.
 11. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Wójta.
 12. Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta.
 13. Ekspedycja korespondencji wychodzącej.
 14. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 15. Prowadzenie ewidencji urlopów, czasu pracy, delegacji służbowych.
 16. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 17. Prowadzenie centralnego rejestru umów.
 18. Współpraca z sołectwami w zakresie spraw administracyjnych.
 19. Współpraca z gminnymi placówkami upowszechniania kultury i sportu.
 20. Promocja gminy poprzez redagowanie folderów, informatorów, katalogów, ankiet, strony internetowej, kwartalnika gminnego „Nasza Gmina Dydnia”.
 21. Redagowanie biuletynu informacji publicznej.
 22. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 23. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sieci teleinformatycznej Urzędu.
 24. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i realizacja zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją.
 25. Prowadzenie spraw związanych z zarządem budynkiem Urzędu, bieżącymi remontami i konserwacją pomieszczeń ich wyposażeniem oraz zakupem środków trwałych.
 26. Zaopatrywanie Urzędu w materiały kancelaryjno – biurowe.
 27. Koordynowanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 28. Prowadzenie ewidencji używanych i wycofywanych pieczęci urzędowych i stempli.
 29. Prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do Urzędu oraz korespondencji wychodzącej.
 30. Prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych.
 31. Współdziałanie w przygotowywaniu i przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych, referendów i spisów.
 32. Obsługa gospodarcza Urzędu.
 33. Prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej i oceny ryzyka.
Skip to content