Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Stanowisko ds. obsługi prawnej

Radca prawny mgr Joanna Maria Jatczyszyn Podkul

Radca prawny mgr Krzysztof Nieckarz


KONTAKT

(13) 430 81 21

ZADANIA

  1. Opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów uchwał Rady, zarządzeń Wójta, projektów umów, porozumień, decyzji, postanowień,
  2. Udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa pracownikom Urzędu oraz pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy,
  3. Reprezentowanie Gminy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
  4. Udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
  5. Sygnalizowanie o rażących lub powtarzających się naruszeniach prawa w działalności Urzędu,
  6. Konsultacje prawne i porady prawne zawierające w tle przedstawionego stanu faktycznego lub zamierzonego działania (zaniechania) przytoczenie, omówienie i wyjaśnienie przepisów prawa, znajdujących zastosowanie w tej sprawie wraz z praktycznym wskazaniem sposobu postępowania lub prawnych skutków określonego zachowania,
  7. Udział w negocjacjach poprzedzających zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy lub innego stosunku prawnego, w sytuacji gdy radca prawny nie występuje jako pełnomocnik, a tylko jako doradca lub członek zespołu negocjującego,
  8. Uczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych, w tym projektów aktów normatywnych i aktów administracyjnych, projektów umów, porozumień, statutów i regulaminów, listów intencyjnych, oświadczeń i innych pism lub dokumentów, mających istotne znaczenie dla prawnej ochrony interesów obsługiwanego Urzędu,

Zastępstwo prawne i procesowe.

Skip to content