Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Urząd Stanu Cywilnego

KONTAKT

Pokoje nr 4, 5


Kierownik:

Mgr Małgorzata Pomykała

(13) 430 81 25

malgorzata.pomykala@gminadydnia.pl

Dyżur świąteczny w sprawie sporządzania aktów zgonu

697 977 131


Zastępca kierownika:

Mgr Beata Czerkies – Inspektor

Stanowisko do spraw Ewidencji Ludności

(13) 430 81 38

beata.czerkies@gminadydnia.pl


KARTY USŁUG


ZADANIA REFERATU

 1. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem aktów urodzeń.
 2. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża/matki.
 4. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 5. Wydawanie zaświadczeń upoważniających do zawarcia „małżeństwa konkordatowego”.
 6. Sporządzanie aktów zawarcia małżeństwa.
 7. Sporządzanie aktów zgonów.
 8. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
 9. Wprowadzanie wzmianek dodatkowych i przypisków do aktów stanu cywilnego.
 10. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska.
 11. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka.
 12. Powiadamianie innych urzędów o sporządzonych aktach.
 13. Prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów dla ksiąg stanu cywilnego.
 14. Przygotowywanie i wydawanie decyzji z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego.
 15. Przygotowywanie projektów wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.
 16. Prowadzenie korespondencji konsularnej.
 17. Wydawanie decyzji zmian nazwisk i imion.
 18. Prowadzenie spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 19. Udzielanie informacji adresowej organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 20. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy .
 21. Prowadzenie spraw związanych z wyborami do organów przedstawicielskich
 22. i przeprowadzaniem referendów oraz organizacja narodowych spisów powszechnych.
 23. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności.
 24. Załatwianie spraw związanych ze zbiórkami publicznymi i zgromadzeniami
 25. oraz sprawowanie nadzoru nad ich przebiegiem.
 26. Dokonywanie przeglądów warunków pracy, prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy.
 27. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy.
 28. Występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp i poż.
 29. Dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu bhp i p. poż., sporządzanie w tym zakresie stosownych sprawozdań i zaleceń.
 30. Udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów i instrukcji, dotyczących bezpieczeństwa pracy.
 31. Organizowanie szkoleń okresowych dla pracowników UG.
 32. Organizowanie i techniczne współdziałanie w przygotowywaniu i przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych, referendów i spisów. – do USC zamiast Rady.

Skip to content