Wójt z wotum zaufania i absolutorium, a finanse gminne w rękach nowego skarbnika27 czerwca br. odbyła się sesja Rady Gminy Dydnia, podczas której dyskutowano nad Raportem o Stanie Gminy Dydnia za 2023 rok, zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok i jednogłośnie udzielono absolutorium wójt gminy Dydnia Bożenie Chorążak.

To już szósty rok, gdy podczas sesji absolutoryjnej przeprowadza się debatę nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy.
Najistotniejsze kwestie związane z osiągniętymi wskaźnikami realizacji strategii rozwoju gminy w 2023 r. przedstawiła sekretarz gminy Dydnia Edyta Kuczma. W debacie uczestniczą radni i zgłoszeni mieszkańcy, którzy zdobędą podpisy co najmniej 20 osób. Nie było zgłoszeń mieszkańców, natomiast spośród radnych głos w debacie zabrali Marek Pocałuń i Andrzej Kot.
Ciągłość władzy powoduje, że wotum zaufania i absolutorium udzielane jest urzędującemu wójtowi jako organowi gminy, a nie konkretnej osobie.
Po dyskusji i krótkiej przerwie jednogłośnie udzielono wójt wotum zaufania.
Następnie skarbnik gminy Anna Stachyrak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Zaprezentowano uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ws. sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Kulon odczytał pozytywną opinię o wykonaniu budżetu w 2023 r.
Radni jednomyślnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz z wykonania budżetu za 2023 rok. Następnie udzielono wójt absolutorium.

Po uchwaleniu zmian w budżecie na 2024 r., radni procedowali zmianę na stanowisku skarbnika gminy Dydnia. Powołanie i odwołanie skarbnika należy do właściwości rady, odbywa się na wniosek wójta i ma formę uchwały. Skarbnik jest jedynym pracownikiem samorządowym powoływanym i odwoływanym przez organ stanowiący, a przepisy nadają mu szczególne kompetencje w zakresie gospodarki finansowej.

Ustępująca skarbnik Anna Stachyrak udaje się na zasłużoną emeryturę i jak podkreśla zostawia gminę w dobrej kondycji finansowej, natomiast stery w zarządzaniu gminnymi finansami przejmuje Joanna Stanisławczyk dotychczasowa zastępca skarbnik, co jest gwarantem stabilności i kontynuacji realizacji dotychczasowej polityki finansowej gminy.
Przewodniczący rady Piotr Szul wraz z wójt Bożeną Chorążak podziękowali za dotychczasową pracę skarbnik i życzyli zasłużonego odpoczynku na emeryturze, zaś nowej skarbnik złożyli życzenia satysfakcji z pełnionej funkcji, wytrwałości i wszelkiej pomyślności.

278