Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Dydnia 2211.5

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaznieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Dydnia, gmina Dydnia, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 2211/5 o pow. 0,09 ha (PsV-0,09 ha) wraz z udziałem 1/3 części w dgr nr 2211/6 o pow. 0,0406 ha (RIVb-0,0065 ha, PsV-0,0341 ha), której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KS1B/00035305/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 9793,26 zł brutto. Cena nieruchomości zawiera koszty związane z wyceną, przygotowaniem dokumentacji przetargowej i należny podatek VAT.

Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia. Zgodnie z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Planem PZG Dydnia, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r. w/w nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych jako „rolnicza przestrzeń produkcyjna oraz tereny do dolesienia”. Dla działki tej została wydana decyzja o ustaleniu warunków zagospodarowania i zabudowy z dnia 03.11.2014 r., znak RIIiPP.6730.59.2014 pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego”. Przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie uchwały Rady Gminy Dydnia Nr IX/57/2015 z 30.09.2015 r.

Opis: Nieruchomość  położona jest w peryferyjnej części wsi Dydnia, w kompleksie nieruchomości niezabudowanych użytkowanych rolniczo oraz w bliskiej odległości od terenów leśnych, w znacznym oddaleniu od zwartej zabudowy. Kształt działki regularny. Teren działki jest minimalnie pochyły, pokryty trawą. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się przez działkę sąsiednią nr 2211/6 łączącą się bezpośrednio z drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej. Dojazd ten jest przedmiotem zbycia po 1/3 części na rzecz nabywcy poszczególnych działek przeznaczonych pod zabudowę. Działka posiada uzbrojenie (linia energetyczna kablowa w pasie drogi gminnej). W otoczeniu dalszym działki zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowo-usługowe.

Forma nabycia: akt notarialny

Informuje się, że w okresie 7 tygodni licząc od dnia 19.05.2021 r. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku nie złożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zostanie ona sprzedana w drodze przetargu, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dydni pod telefonem (013) 4308147.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 19.05.2021 r. do 09.06.2021 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącą własność Gminy Dydnia

na podstawie  z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Dydnia reprezentowana przez Wójta. Kontakt – adres: 36-204 Dydnia 224 tel. 13 430 81 21 e-mail: urzad@gminadydnia.pl. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Dydnia oraz poprzez e-mail: inspektorodo@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator przetwarza dane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów prawa: ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;
  1. art. 6 ust. 1 lit. e RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej zgody w przypadku podania danych kontaktowych celem ułatwienia kontaktowania się (nr telefonu, adres e-mail).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów m.in.: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do nabycia nieruchomości.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategoria archiwalną A (tj. przez 25 w siedzibie Administratora, licząc od  pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy, a po upływie tego okresu przekazywane do Archiwum Państwowego w Rzeszowie).
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do danych w tym: Poczta Polska S.A. oraz podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 1)prawo dostępu do danych osobowych; 2)prawo do żądania sprostowania danych osobowych; 3)prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 4)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
236