Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Witryłów 742.77

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Witryłów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w obrębie Witryłów, gmina Dydnia, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 742/77 o pow. 0,0225 ha (PsIV-0,0225 ha), której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej nr KS1B/00019552/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 6200,00 zł brutto. Cena nieruchomości zawiera koszty związane z wyceną, przygotowaniem dokumentacji przetargowej i należny podatek VAT.

Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia. Zgodnie z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Planem PZG Dydnia, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r. w/w nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych jako „obszary adaptacji i ograniczonych przekształceń mieszkalnictwa (jednorodzinnego i zagrodowego) i usług”. Dla działki tej nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy. Przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie uchwały Rady Gminy Dydnia Nr: XLVIII/383/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Opis: Nieruchomość  położona jest w miejscowości Witryłów na terenie byłego PGR-u, w kompleksie nieruchomości zabudowanych. Najbliższe otoczenie stanowią budynki wielorodzinne oraz domy jednorodzinne i budynki gospodarczo – składowe. Jest to teren o lekkim nachyleniu. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu  do drogi wewnętrznej. Dostęp jest możliwy poprzez działkę nr 742/79, która jest własnością Gminy Dydnia. Kształt działki to regularny czworokąt. Uzbrojenie: linia energetyczna, kanalizacja, gazociąg, wodociąg – bezpośrednio na działce 742/78. Działka jest częściowo ogrodzona.

Forma nabycia: akt notarialny

Informuje się, że w okresie 7 tygodni licząc od dnia 14.07.2022 r. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku nie złożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zostanie ona sprzedana w drodze przetargu, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dydni pod telefonem (013) 4308147.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 14.07.2022 r. do 03.08.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

  Alicja Pocałuń

213