Wykaz nieruchomości do użyczenia – Krzywe 225.1

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Krzywe, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: działka ewidencyjna nr 225/1 o pow. 0,0410 ha (użytek PsIV-0,0068 ha, Bi-0,0342 ha), położona w miejscowości Krzywe, gmina Dydnia, zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym o pow. całkowitej 114,31 m² i pow. użytkowej 97,68 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00051554/4.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość zostaje oddana w użyczenie na poprawę infrastruktury kulturalnej – Izba Regionalna.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: przedłużenie obowiązującej umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat tj. do 30.06.2029 r.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 24.11.2022 r. do 14.12.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

136