Wykaz nieruchomości do użyczenia – OSP Witryłów

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Witryłów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości:

2 pomieszczeń (garaż duży z magazynem i garaż mały na parterze) zlokalizowane w budynku Domu Ludowego o łącznej pow. użytkowej 79,20 m² ogrzewanej (prądem w sezonie zimowym) oraz prawo do korzystania z działki gruntowej nr 175/3                     w Witryłowie (Bi-0,2591 ha), 174/2 (Bi-0,0057 ha),

– 1 pomieszczenia (b. poczty) zlokalizowane w byłym budynku Ośrodka Zdrowia o łącznej pow. użytkowej 35,84 m² nieogrzewanej oraz prawo do korzystania z działek gruntowych nr 173/1 (Bi-0,0053 ha), 174/1 (Bi-0,0362 ha), 175/1 (Bi-0,0129 ha) w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.

  1. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie         w celu realizacji zadań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Witryłowie.
  2. Wysokość czynszu w zł : Nie dotyczy.
  3. Terminy wnoszenia opłat : Nie dotyczy.
  4. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  5. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Witryłowie.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 06.10.2022 r. do 26.10.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

135