Wykaz nieruchomości do użyczenia – SP Niewistka

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w użyczenie

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: 1 pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Niewistce oraz 4 pomieszczenia wspólne o łącznej pow. użytkowej 50,60 m2, położone w miejscowości Niewistka, Gmina Dydnia oraz prawo korzystania z działki gruntowej nr 208, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00043573/4 w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość zostaje oddana w użyczenie w celu prowadzenia działalności instytucji kultury.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma nabycia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni.

W/w wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 14.07.2022 r. do 03.08.2022 r.

Wójt

/-/ Alicja Pocałuń

198