Wykaz nieruchomości do użyczenia – Witryłów 173.5

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Witryłów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie oddanej w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: część działki ewidencyjnej nr 175/3 o pow. 0,10 ha (użytek PsIV) oraz działki ewidencyjnej nr 173/5 o pow. 0,15 (użytek Bi) położonej w miejscowości Witryłów, Gmina Dydnia, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00019552/4.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość została oddana w użyczenie na utworzenie infrastruktury rekreacyjnej
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: przedłużenie obowiązującej umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat tj. do 30.09.2029 r.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oddana jest w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Witryłowie.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 02.11.2022 r. do 22.11.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

144