Wykaz nieruchomości do użyczenia – ZGK

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami     (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w obrębie Grabówka, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczone do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości:

Przedmiotem użyczenia jest sieć kanalizacji sanitarnej wsi Grabówka, składająca się z: sieci grawitacyjnej (fi 250 mm – 579 mb, fi 200 mm – 3423 mb, fi 160 mm – 6490 mb), przyłącza kanalizacyjne fi 160 mm – 1695 mb, rurociąg tłoczny PE – 317 m i pompownie ścieków P1 i P2.

  • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomości zostają oddane w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni.
  • Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  • Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  • Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  • Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do lat 3.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 08.12.2021 r. do 29.12.2021 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

375