Wykaz nieruchomości do wynajmu – Niebocko 1592/2

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Niebocko, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w najem.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: część działki ewidencyjnej nr 1592/2 o pow. 6 m2 (użytek Bi), położonej w miejscowości Niebocko, gmina Dydnia, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00037296/3.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość zostaje oddana w najem na umieszczenie na niej automatu do sprzedaży usług pocztowych.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w najem na rzecz InPost Paczkomaty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 14.07.2021 r. do 03.08.2021 r.

Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                                                       Alicja Pocałuń

234