Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Zasady aktualizacji opłat: zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia

Forma nabycia: umowa dzierżawy na okres do 1 roku dla nieruchomości w Końskiem i w Niewistce, umowa dzierżawy na okres do 3 lat dla nieruchomości w Uluczu

Ww. wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 03.10.2022 r. do 23.10.2022 r.

Powyższe nieruchomości przeznaczone są do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

251