Wykaz nieruchomości zamiana – Witryłów

herb Gminy Dydnia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Witryłów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: działka ewidencyjna nr 177/3 o pow. 122 m2 (klasa i użytek  PsIV – pastwiska trwałe – 0,0008 ha, Lzr-PsV – grunty zadrzewione i zakrzaczone na uż. rolnych – 0,0114 ha), położona w miejscowości Witryłów, gmina Dydnia, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00019552/4. Działka położona jest przy kompleksie gruntów zabudowanych wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkalnego i zagrodowego. Dojazd do działki drogą wewnętrzną. Kształt działki to wielokąt, teren na zboczu.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z projektem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dydnia” oraz Planem PZG Dydnia, który utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 r. działka znajduje się na terenie oznaczonym jako „obszary adaptacji i ograniczonych przekształceń mieszkalnictwa (jednorodzinnego i zagrodowego) i usług”. Sposób zagospodarowania zgodnie z projektem Studium.
  3. Cena nieruchomości w zł: 1263,00 zł netto=brutto.
  4. Termin zapłaty: Nie dotyczy, gdyż wartości wycenianych nieruchomości są takie same.
  5. Forma zbycia: w drodze zamiany zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.).

Informuje się, że w okresie 7 tygodni licząc od dnia 25.08.2021 r. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku nie złożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zostanie ona sprzedana w drodze przetargu, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dydni pod telefonem (013) 4308147.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 25.08.2021 r. do 14.09.2021 r.

Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                                                       Alicja Pocałuń

295