Wynik konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Dydnia dotyczącymi projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

herb

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dydnia dotyczącymi projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024

  1. Z przebiegu konsultacji społecznych sporządza się protokół, który zawiera informacje:
    1. Cel i przedmiot konsultacji:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 614/2021 Wójta Gminy Dydnia z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2022-2024.

2. Data przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje społeczne przebiegały w okresie od 16 listopada 2021 r. do 26 listopada 2021 r

3. Zasięg terytorialny:

Gmina Dydnia

4. Miejsce przeprowadzenia konsultacji

Umieszczenie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2022-2024 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni, bip.gminadydnia.pl, stronie internetowej Gminy Dydnia, gminadydnia.pl, oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, gops-dydnia.pl, wyłożenie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2022-2024 do publicznego wglądu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni, pok. nr 9.

5. Określenie ogólnej liczby mieszkańców Gminy Dydnia, którzy uczestniczyli
w konsultacji, liczby osób popierających, przeciwnych oraz wstrzymujących się:

Mieszkańcy Gminy Dydnia zapoznali się z projektem Gminnego Programu Wspierania Rodziny

w Gminie Dydnia na lata 2022-2024, nie wnosząc żadnych uwag. Dokument na stronie Gminy Dydnia uzyskał 121 odsłon.

6. Stwierdzenia przyjęcia lub odrzucenia wniosku, będącego przedmiotem konsultacji:

Wyniki konsultacji wraz z projektem Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2022-2024 zostaną przekazane Radzie Gminy Dydnia.

7. Podpis wójta lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Dydni.

  1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacji.
  2. Zbiorcze wyniki konsultacji podlegają publikacji poprzez ogłoszenie ich na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni, stronie internetowej Gminy Dydnia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.

                                                                                                                                           

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

211