Zawiadomienie o sesji 02.06.2022 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559) zwołuję na dzień  02 czerwca 2022r. tj. czwartek na godz. 14:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Partnerstwo gmin powiatu brzozowskiego”.
  8. Zamknięcie obrad.
230