Zawiadomienie o sesji 05.05.2022r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz.559.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień  05 maja 2022r. tj. czwartek na godz. 13:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej naprawy uchwał programu ochrony powietrza do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
  7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
  8. Zamknięcie obrad.

239