Zawiadomienie o sesji 13.02.2023 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40) zwołuję na dzień  13 lutego 2023r. tj. poniedziałek na godz. 14:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia. Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 26.01.2023r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2023 – 2032.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Dydnia ze Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Krzemiennej.
 11. Zamknięcie obrad.
204