Zawiadomienie o sesji 2021.10.12

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 12 października 2021r. tj. wtorek na godz. 12:00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Dydni.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 17.09.2021r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2028.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
  9. Zamknięcie obrad.
347