Zawiadomienie o sesji 2024.06.04

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609) zwołuję na dzień 4 czerwca 2024r. tj. wtorek na godz. 14.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 07.05.2024r. oraz 16.05.2024r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/357/2021 Rady Gminy w Dydni z dnia 22 listopada 2021 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.
157