Zawiadomienie o sesji 24.06.2021 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) zwołuję na dzień 24 czerwca 2021r. tj. czwartek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 20.05.2021r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dydnia za rok 2020 wraz z debatą.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dydnia wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dydnia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021 – 2028
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego (dot. mostu łączącego Niewistkę z Jabłonicą Ruską).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego (dot. chodnika Krzemienna)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dydnia nr XXXIV/284/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych nr 742/29 i 742/39 położonych w miejscowości Witryłów stanowiącej własność Gminy Dydnia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem na okres 7 lat umowy użyczenia części działki nr 2189/3 o pow. 0,05 ha stanowiącej własność Gminy Dydnia.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem na okres 7 lat umowy użyczenia części działki nr 882 o  pow. 0,10 ha stanowiącej własność Gminy Dydnia.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem na okres 7 lat umowy użyczenia części działki nr 1514/6 o pow. 0,02 ha i 1514/5 o pow. 0,03 ha stanowiących własność Gminy Dydnia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 07.05.2021r. za niezasadną.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad.
232