Zawiadomienie o sesji 25.02.2022r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień  25 lutego 2022r. tj. piątek na godz. 14:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2022 – 2032.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/385/2022 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.
  8. Zamknięcie obrad.
249