Zawiadomienie o sesji 27.01.2022r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień  27 stycznia 2022r. tj. czwartek na godz. 09:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 30.12.2021r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2022 – 2029
 7. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy Dydnia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabówce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 742/76 położonej w miejscowości Witryłów stanowiącej własność Gminy Dydnia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 742/77 położonej w miejscowości Witryłów stanowiącej własność Gminy Dydnia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 742/78 położonej w miejscowości Witryłów stanowiącej własność Gminy Dydnia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dydnia na rok 2022.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad.
272