Zawiadomienie o sesji 27.07.2022r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559) zwołuję na dzień  27 lipca 2022r. tj. środa na godz. 14:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 07.07.2022r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2011 Rady Gminy Dydnia w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet przysługujących Radnym Gminy Dydnia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  „Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dydnia na rok szkolny 2022/2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dydnia.
 12. Stanowisko Rady Gminy Dydnia w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawne zarządzanie łowiskiem wędkarskim z dnia 17.05.2022r. oraz ponownej skargi w w/w zakresie z dnia 04.07.2022r.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.
235