Zawiadomienie o sesji 28.12.2023 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2023r. tj. czwartek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 30.11.2023r. oraz 12.12.2023r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dot. Przedszkola w Dydni).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dot. modernizacji infrastruktury kultury na terenie Gminy).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dot. stadionu w m. Grabówka).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dot. infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dot. infrastruktury kulturalnej w miejscowościach popegeerowskich).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dot. modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dot. drogi Dydnia-Dydnia Wola).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dot. oczyszczalni ścieków w m. Krzemienna).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dot. infrastruktury turystycznej na terenie ZGTPD).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dot. OSP Wydrna i  Dydnia).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Końskie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydrnej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witryłowie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dydnia na lata 2023 – 2030″
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Obarzymie.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Niewistce.
 26. Podjęcie stanowiska w sprawie niewnoszenia sprzeciwu do uchwały I/7/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego  z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
 27. Wolne wnioski i zapytania.
 28. Zamknięcie obrad.
201