Zawiadomienie o sesji 29.07.2021 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 29 lipca 2021r. tj. czwartek na godz. 13.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 24.06.2021r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dot. chodnik w miejscowości: Dydnia, Krzemienna, Jabłonka, Niebocko).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dot. chodnik w miejscowości: Jabłonka, Niebocko).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków w okresie od 23 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/246/2020 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia na nieruchomość stanowiąca współwłasność osób fizycznych.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Dydnia Nr XXXVIII/319/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dydnia na rok szkolny 2021/2022.
 14. Zamknięcie obrad.
195