Zawiadomienie o sesji 29.12.2022r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z poźn. zm.) zwołuję na dzień 29 grudnia 2022r. tj. czwartek na godz. 11:00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie nagród i wyróżnień dla sportowców z Gminy Dydnia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 13.12.2022 roku.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022 (dot. termomodernizacji budynku dawnej szkoły w Temeszowie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022 (dot. Strategii Rozwoju Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Niewistka 1/2022” terenu położonego w gminie Dydnia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niewistka oraz opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na terenie Gminy Dydnia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obarzymie na pokrycie straty bilansowej za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Dydnia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Dydnia na lata 2023-2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dydnia.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad.
264