Zawiadomienie o sesji 30.03.2023r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40) zwołuję na dzień  30 marca 2023r. tj. czwartek na godz. 7:30  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 09.03.2023r.
  5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2023 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2023r.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.
256