Zawiadomienie o sesji 30.12.2021r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień  30 grudnia 2021r. tj. czwartek na godz. 09:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 13.12.2021r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obarzym”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przygotowanie mieszkania w budynku byłej szkoły podstawowej w Witryłowie na potrzeby zdarzeń losowych”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Modernizacja wybranych urządzeń oczyszczalni w celu zwiększenia bezpieczeństwa procesów technologicznych i poprawy uciążliwości zapachowej wraz z doposażeniem oczyszczalni ścieków w Jabłonce”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, terenu położonego w Gminie Dydnia.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.
232