Zawiadomienie o sesji

Zdjęcie wyróżniające wpisu

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40) zwołuję na dzień  26 stycznia 2023r. tj. czwartek na godz. 09:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 29.12.2022r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2023 – 2032.
 7. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy Dydnia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finasowania rozwoju sportu na terenie gminy Dydnia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXV/469/2022 Rady Gminy Dydnia z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dydnia na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określania zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dydnia na rok 2023.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad.
325