Badania wśród mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w polskiej i ukraińskiej części Karpat

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Szanowni Państwo,

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu jako partner
w projekcie „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” (PLBU.01.01.00-18-0365/17-00) w okresie wrzesień – październik 2021 r. prowadzi badania wśród mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w polskiej i ukraińskiej części Karpat (w tym młodzieży, przedsiębiorców sektora turystycznego i rzemiosła, ekspertów społecznych – przedstawicieli władz i instytucji publicznych).

W imieniu władz rektorskich Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu zwracam się z prośbą o zaangażowanie się w proces badań stanowiący integralny element projektu. Szczególnie zależy nam na Państwa pomocy w dotarciu do respondentów, którymi są mieszkańcy miejscowości położonych na obszarze Karpat. W grupie biorących w badaniach mieszkańców istotne znaczenie ma udział młodzieży w wieku do 24 roku życia. Oprócz badań adresowanych do mieszkańców miejscowości leżących w regionie karpackim chcemy również poznać opinie turystów odwiedzających i wypoczywających w Karpatach.

Upowszechnienie w środowiskach mieszkańców oraz wśród turystów informacji
o badaniach prowadzonych w ramach Projektu Rozeta oraz udostępnienie przesłanych przez PWSW w Przemyślu do Państwa lików do kwestionariuszy ankiet osobom zainteresowanym udziałem w nich przesądzi o uzyskanych przez uczelnię rezultatach. Linki do kwestionariuszy ankiet znajdują się poniżej. Będziemy Państwu wdzięczni za pomoc w udostępnieniu e-mailu, linku i listu turystom, którzy mogliby wziąć udział w naszych kwestionariuszach. Wypełnienie trwa zaledwie kilka minut a samo badanie jest anonimowe. Zbiorcze wyniki posłużą wyłącznie celom naukowym. 

LINK DO KWESTIONARIUSZA (j. polski) – MIESZKAŃCY KLIKNIJ TUTAJ

LINK DO KWESTIONARIUSZA (j. polski) – TURYŚCI KLIKNIJ TUTAJ

LINK DO KWESTIONARIUSZA (j. ukraiński) – MIESZKAŃCYKLIKNIJ TUTAJ

LINK DO KWESTIONARIUSZA (j. ukraiński) – TURYŚCI KLIKNIJ TUTAJ

Z wyrazami szacunku,

Dr Sławomir Solecki

Prorektor PWSW w Przemyślu

ds. Rozwoju i Współpracy

432