Bieżące inwestycje w Gminie Dydnia

inwestycje

INFRASTRUKTURA DROGOWA

 • Zakończono prace przy budowie chodników przy drodze wojewódzkiej w miejscowościach Jabłonka i Niebocko, obecnie trwają prace przy budowie chodnika w Dydni przy szkole i przygotowania do budowy kolejnego odcinka. Realizacja inwestycji możliwa dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (łącznie ponad 2,2 mln zł). W ramach tej puli środków w ubiegłym roku zrealizowano również budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Krzemiennej oraz przy drodze powiatowej w Krzywem.
 • Trwa realizacja zadania pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia”, w ramach którego przebudowanych zostanie 16 dróg gminnych (w miejscowościach Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Temeszów, Wydrna), wybudowane zostaną dwa przepusty-mosty (Witryłów, Końskie), a także wymieniony zostanie pomost kładki pieszej Witryłów-Ulucz, wraz z przebudową drogi do kładki. Zadanie realizowane jest dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (ponad 4,4 mln zł). Przebudowy dróg zrealizowane zostaną w tym roku, natomiast budowa przepustów oraz wymiana pomostu zaplanowana jest do realizacji w 2023 roku.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje bieżące remonty i naprawy dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich. W ostatnim czasie realizowane były zadania: w Witryłowie: bieżące utrzymanie dróg i remonty – układanie płyt JOMB; w Końskiem: bieżące utrzymanie dróg gminnych – układanie płyt JOMB, w Krzemiennej: zakup i montaż domku narzędziowego- schowku ogrodowego na potrzeby sołectwa, roboty budowlane związane z wykonaniem ciągów pieszych, zatoki postojowej oraz roboty ziemne i niwelacja terenu Skweru Dydyńskich w Krzemiennej, w tym utwardzenie nawierzchni przy siłowni zewnętrznej; w Wydrnej: remont i utrzymanie dróg gminnych – układanie płyt JOMB, przebudowa przepustu, transport płyt JOMB; w Jabłonce: naprawy i wykonanie utwardzenia dróg.
 • Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje zadanie związane z przebudową nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 835 w miejscowościach Niewistka oraz Obarzym. W tym roku ma zostać również przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej w Dydni (od mostu przy Weterynarii do drogi powiatowej w kierunku Wydrnej).
 • Gmina Dydnia otrzymała dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 125 000 zł. Dzięki pozyskanym środkom zostaną wyremontowane drogi do gruntów rolnych w Końskiem oraz Witryłowie.
 • Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia” (2,85 mln zł). Zakres prac obejmuje przebudowę dróg gminnych wraz z wykonaniem odwodnień, podbudów, nawierzchni asfaltowych, uzupełnień poboczy. Obecnie trwają przygotowania dokumentacji do ogłoszenia przetargu.
 • Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia” (1,8 mln zł) w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zakres prac obejmuje gruntowną modernizację oświetlenia ulicznego polegającą na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED wraz z modernizacją osprzętu sieciowego oraz wdrożenie systemu i narzędzi informatycznych do geolokalizacji, zarządzania i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego wraz z aplikacją mobilną i centrum dyspozycyjno – zgłoszeniowym. Inwestycja ma na celu zredukowanie o 70% zużycia energii elektrycznej na potrzeby utrzymania oświetlenia ulicznego oraz obniżenia kosztów bieżących prac konserwacyjnych i napraw. Obecnie trwają przygotowania dokumentacji do ogłoszenia przetargu.
 • Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury drogowej, oświetleniowej, turystycznej w miejscowościach popegeerowskich Gmina Dydnia” (2,5 mln zł) w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę infrastruktury drogowej, rozbudowę oświetlenia zewnętrznego w Krzemiennej i Niewistce, budowę otwartej strefy aktywności w Końskiem i Temeszowie. Obecnie trwają przygotowania dokumentacji do ogłoszenia przetargu.

INFRASTRUKTURA WODNO-ŚCIEKOWA

 • Rozpoczęto prace projektowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci przesyłowej w Temeszowie. Zadanie realizowane jest dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (4,94 mln zł).
 • Gmina Dydnia pozyskała dofinansowanie na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawą i montażem urządzeń do budowy sytemu nadzoru nad produkcją i jakością sieci dostaw wody w gminie Dydnia” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (4,75 mln zł). Obecnie trwają przygotowania dokumentacji do ogłoszenia przetargu.

INFRASTRUKTURA OŚWIATY

 • Dobiega końca realizacja inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Niebocku dot. rozbudowy sali gimnastycznej wraz z widownią ”. Obiekt będzie pełnił funkcję hali sportowej, jak również będzie dawał możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych. Zostanie wyposażony m.in. w rozkładane trybuny, klimatyzację oraz będzie spełniał warunki dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych. Planowane zakończenie realizacji zadania to sierpień 2022 r. Inwestycja realizowana jest dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3 mln zł).
 • Gmina Dydnia bierze udział w projekcie grantowym pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.  Celem projektu jest dostosowanie szkół podstawowych tak by w jak największym stopniu zniwelować bariery dostępności w zakresie architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym i organizacyjnym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Dydni oraz Zespole Szkół w Niebocku. Jak dotąd w Szkole Podstawowej w Dydni przeprowadzono modernizację łazienki szkolnej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, modernizację wejścia do szkoły, wykonano podjazd i dojazd do windy dla osób niepełnosprawnych, przygotowano fundament pod budowę windy, pomalowane zostały cokoliki, w celu uzyskania kontrastu między powierzchnią pionową a płaską. Rozpoczęto wymianę drzwi, na spełniające standardy dostępności, wkrótce zamontowana zostanie również winda. W Zespole Szkół w Niebocku zamontowana została winda dla osób niepełnosprawnych, wyremontowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych. W ramach pomieszczeń wyodrębniono i wyremontowano salę wyciszeń oraz rewalidacji, przeznaczone dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wymienione zostały drzwi do sal dydaktycznych, na spełniające standardy dostępności. Przed budynkiem powstał również parking.
1239