Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Obowiązek ten będzie miał zastosowanie w odniesieniu do budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca 2021 r. oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Deklarację będzie można złożyć on-line za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, lub w wersji papierowej w urzędzie gminy – wypełniony dokument będzie można złożyć osobiście w UG w Dydni lub wysłać pocztą na adres urzędu.

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:

–          imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

–          adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

–          informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

–          numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

–          adres e-mail (opcjonalnie).

Szczegółowe informacje na temat CEEB, można uzyskać u pracownika urzędu gminy w Dydni pod nr tel. 13 430 81 46.

lub na stronie internetowej:   https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Do pobrania :

Formularz zgłoszenia  do CEEB

http://www.zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

553