„Czyste Powietrze” – Punkt Informacyjny w Gminie Dydnia czynny od 1 lipca

Czyste powietrze

Od 1 lipca 2021 r. w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW) w Urzędzie Gminy w Dydni zostanie uruchomiony Punkt Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

W ramach działalności punktu informacyjnego mieszkańcy Gminy Dydnia otrzymają pomoc w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Punkt zlokalizowany został na parterze Urzędu Gminy w Dydni, (Biuro Obsługi Klienta), działał będzie we wtorki od godz. 8.00 do 13.00 i środy od 10.00 do 15.00.

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie, należy telefonicznie ustalić termin wizyty z pracownikiem punktu, tel. nr 13 430 81 46.

Wizyty osobiste w punkcie odbywać się będą według następujących zasad:

 • przyjmowane  będą jedynie zapisane wcześniej na wizytę (nie będzie możliwości przyjścia „z drogi”, gdyż wypełnianie wniosku trwa około 1-1,5 godziny a czas między wizytami wykorzystywany będzie do wietrzenia pomieszczenia i dezynfekcji),
 • na wizytę prosimy ubierać maseczki,
 • przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni,
 • prosimy o posiadanie własnego długopisu.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Forma dofinansowania:

 • dotacja

Terminy:

 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – możesz skorzystać z usług przeszkolonych pracowników i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Dydnia.

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem wypełnisz podczas wizyty w Urzędzie Gminy. Następuje to po etapie doradczym. Twój wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w Urzędzie i przekazany do WFOŚiGW w Rzeszowie. Zabierasz z sobą kopię wniosku z potwierdzeniem rejestracji. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Rzeszowie. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do sekretariatu Urzędu Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Gmina przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW

Obowiązkiem Gminy jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Zanim zadzwonisz i umówisz się na spotkanie, przygotuj koniecznie:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnię całkowita budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • ostatni formularz PIT

Na spotkanie w Urzędzie Gminy celem wypełnienia wniosku przychodzą z Tobą wszyscy współwłaściciele nieruchomości oraz współmałżonek.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Kontakt

Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać:

 1. WFOŚiGW  w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 2 (czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30)  – tel. 17 853 63 61

czystepowietrze@wfosigw.rzeszow.pl 

 • Urząd Gminy Dydnia, we wtorki od godz. 8.00 do 13.00 i czwartki od 10.00 do 15.00,

tel. 13 430 81 46.

LINK DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja

926